ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ

ΦΥΤΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι θάμνοι που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο καταστημάτων Φυτοnet.

Για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας , ή για κάποιον άλλο θάμνο που δεν αναφέρεται παρακάτω , επικοινωνήστε με το κατάστημα Φυτοnet που βρίσκεται κοντά σας

Αβούτυλο αβούτυλο
Αγγελική αγγελική
Αζαλέα Αζαλέα
Αμπέλια Αμπέλια
Βεϊγκέλια Βεϊγκέλια
Βερβερίδα Βερβερίδα
Βερόνικα Βερόνικα
Βεστρίτσια Βεστρίτσια
Βιβούρνο Εύοσμο Βιβούρνο εύωσμο
Βιβούρνο Λουσίντουμ βιβούρνο λουσίντουμ
Βιβούρνο Τίνους Βιβούρνο τίνους
Βιβούρνο Χιονόσφαιρο βιβούρνο χιονόσφαιρο
Γαρδένια γαρδένια
Γρεβιλέα Γρεβιλλέα
Γυνέριο Γυνέριο
Δεύτζια Deutzia
Δράκαινα Δράκαινα
Δωδωναία Δωδωναία
Ελαίαγνος Ελαίαγνος
Εσκαλόνια Εσκαλόνια
Ευγενία Ευγενία
Ευώνυμο Ευώνυμο
Θιβέτια Θιβέτια
Ιβίσκος Ιβίσκος
Ίλεξ Ίλεξ
Καλλιστήμονας Καλλιστήμωνας
Καμέλια Καμέλια
Καρύσα Καρύσα
Κάσσια Κάσσια
Κεάνωθος Κεάνωθος
Κέρρια Κέρρια
Κονβόλβουλος Κονβόλβουλος
Κότινος Κότινος
Κουμαριά Κουμαριά
Κυδωνίαστρο Κυδωνίαστρο
Κύτισσος Κύτισσος
Λαγκεστρέμια Λαγκεστρέμια
Λαντάνα Λαντάνα
Λεπτόσπερμα Λιγούστρο
Λιγούστρο Λιγούστρο
Μανώλια Μανώλια
Μαόνια Μαώνια
Μουράγια μουράγια
Μπουτλέϊα μπουτλέια
Μυόπορο Μυόπορο
Μυρτιά Μυρτιά
Ναντίνα Ναντίνα
Νυχτολούλουδο νυχτολούλουδο
Ορτανσία Ορτανσία
Όσμανθος όσμανθος
Πασχαλιά πασχαλιά
Πικροδάφνη Πικροδάφνη
Πολύγαλα πολύγαλα
Ποτεντίλα Ποτεντίλλα
Πυξάρι Πυξάρι
Πυράκανθος πυράκανθος
Ράμνος Ράμνος
Ραφιολέπης Ραφιολέπις
Ροδιά Καλλωπιστική Ροδιά καλλωπιστική
Ροδόδεντρο Ροδόδεντρο
Ρούσκος Ρούσκος
Σινεράρια Σινεράρια
Σίστους Σίστους
Σκίμμια Σκίμμια
Σπιραία Σπιραία
Στερλίτσια Στερλίτσια
Σχίνος Σχίνος
Τεύκριο Τεύκριο
Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλιά
Τσιντόνια Τσιντόνια
Υπέρικο Υπέρικο
Φεγόϊα Φεγόια
Φιλάδελφος Φιλάδελφος
Φιλυρέα Φυλλιρέα
Φορσίθια Φορσύθια
Φωτίνια Φωτίνια