ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ

Σκευάσματα Φυτοnet

ΣΥΝΤΟΜΑ

Το ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ  είναι μια συμπλοκοποιημένη ουσία , βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ  είναι μια συμπλοκοποιημένη ουσία , βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών. Ενισχύει την αντοχή των φυτών και των δέντρων έναντι ασθενειών όπως το ωίδιο , ο περονόσπορος και ο βοτρύτης . Βελτιώνει τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των καρπών όπως η σκληρότητα , το χρώμα , το μέγεθος , η γεύση και η διατηρησιμότητα . Προάγει και ισχυροποιεί τους εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας και ανάπτυξης των φυτών.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ καν/σμος Ε.Κ.834/2007.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ –ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Το ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΧΑΛΚΟΥ  εφαρμόζεται με απογευματινούς ψεκασμούς φυλλώματος .

Τομάτες , πιπεριές , μελιτζάνες , αγγούρια , κολοκύθια κλπ.  10ml/1lt νερό , καθόλη την καλλιεργητική περίοδο , κάθε 10-15 μέρες , και οπωσδήποτε μετά από βροχοπτώσεις .
Τριανταφυλλιές , ορτανσίες , ντάλιες , γαρύφαλλα κλπ.  10ml/1lt νερό , από Μάρτιο έως αρχές Ιουνίου, κάθε 10-15 μέρες , και και οπωσδήποτε μετά από βροχοπτώσεις.
Αμπέλι.  Τον χειμώνα πριν το κλάδεμα , μια εφαρμογή με 40ml/1lt νερό , και αμέσως μετά το κλάδεμα ακόμα μια εφαρμογή με 200ml/lt νερό.  Την άνοιξη και το καλοκαίρι εφαρμόζουμε μια φορά τον μήνα με 10ml/1lt νερό έως και 30 μέρες πριν την συγκομιδή.
Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα.  Τον χειμώνα μετά την πτώση των φύλλων και  πριν το κλάδεμα , μια εφαρμογή με 20ml/1lt νερό , και αμέσως μετά το κλάδεμα ακόμα μια εφαρμογή με 40ml/lt νερό.  Την άνοιξη και το καλοκαίρι από το στάδιο του φουσκώματος των οθφαλμών εφαρμόζουμε μια φορά τον μήνα με 10ml/1lt νερό έως και 30 μέρες πριν την συγκομιδή.
Ελιά. Νοέμβριο μετά την συγκομιδή μια εφαρμογή με 20ml/1lt νερό . Ιανουάριο ή Φεβρουάριο ακόμα μια εφαρμογή με 30ml/lt νερό. Μάρτιο έως Ιούλιο 2-3 εφαρμογές με 10ml/1lt νερό.

Το σκεύασμα ΔΕΝ συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , αλκαλικά σκευάσματα ή λάδια. Για την εφαρμογή λαδιών ή πολτών , πρέπει να μεσολαβήσουν 20 μέρες. Να μην γίνεται υπέρβαση των δοσολογιών , γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ: Θείο (S) 16%  --  Ασβέστιο (CaO)  8% -- Χαλκός  (Cu)  2,4%  Συμπλοκοποιημένο.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ καν/σμος Ε.Κ.834/2007.

ΟΔΗΓΙΕΣ –ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η319-Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η315-Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Η411-Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  Ρ101:Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη. Ρ102: Μακριά από παιδιά. Ρ270: Μην τρώτε , πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιήτε το προϊόν.  Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια , ενδύματα και  μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Ρ305+Ρ351+Ρ338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια , ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους με προσοχή. Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. ΕUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον , ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  Τηλέφωνο κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777 .  Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στην Γεωργία , σύμφωνα με την Υ.Α.217217/8-1-2004(ΦΕΚ/16-1-2004).