ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ

ΦΥΤΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται τα  συνηθέστερα εποχικά ανθόφυτα που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων Φυτοnet , ανά εποχή.

Για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας , ή για κάποιον άλλο φυτό αυτής της κατηγορίας ,  που δεν αναφέρεται παρακάτω , επικοινωνήστε με το κατάστημα Φυτοnet που βρίσκεται κοντά σας.

Άλυσος Άλυσος
Βιγόνια Βιγόνια
Γκαζάνια Γκαζάνια
Δαφνούλα Βίνκα
Ερωτάκι Ερωτάκι
Κατηφές Κατηφές
Κυκλάμινο Κυκλάμινο
Μεταξάκι Μεταξάκι
Μπέλλα Μπέλλα
Ντάλια Ντάλια
Πανσές Πανσές
Πετούνια Πετούνια
Πρίμουλα Πρίμουλα
Σελόζια Σελόζια
Σκυλάκι Σκυλάκι
Ωραιόφυλλο Ωραιόφυλλο